pr_board
หัวข้อคำถาม  บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด รับพิมพ์หนังสือ และสิ่งพิมพ์
โดย
คุณ จุฬารัตน์ ขันธวิญญู

8 ก.พ. 2561 เวลา 10:44 น.
     เรียน       ท่านอาจารย์/นักวิชาการ
             สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ ขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์ 
งานบริการใหม่ของทางสำนักพิมพ์ รับจัดพิมพ์หนังสือทั่วไป หนังสือเรียน 
ตำราวิชาการ รายงานประจำปี สิ่งพิมพ์อื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
หากท่านสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริพร 
โทร.02-374-9915 หรือ 086-322-6285

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จักเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
จุฬารัตน์ ขันธวิญญู
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด
จำนวนผู้เปิดอ่านคำถามนี้ : 111 คน