ประวัติความเป็นมา
            งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  เดิมเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์  ปฏิบัติงานภายในสำนักงานอธิการบดี  สถานที่ปฏิบัติงานเดิมอยู่ที่หน้าอาคาร 6 ( อาคารอำนวยการเก่า) ภายหลังได้ย้ายสำนักงานอธิการบดีทั้งหมดมาที่อาคารอำนวยการใหม่  และมีการปรับโครงสร้างการปฏิบัติงานและหน้าที่ของฝ่ายใหม่  โดยมุ่งเน้นให้มีการสื่อสารองค์กรมากขึ้น  และการบริการข่าวสารที่รวดเร็วมีคุณภาพ  เพื่อตอบสนองนโยบายและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ  รวมถึงการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกๆ ปีการศึกษา  ต่อมาจึงได้เปลี่ยนมาเป็น  "งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร" สังกัดสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ภายใต้การนำของ ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  พร้อมด้วย  ผศ.อรรถพล  อุสานพันธ์ รองอธิการบดีและนายพูนชัย  คทาวัชรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  โดยมีนายวัฒนา  อ่วมเนตร  นักประชาสัมพันธ์  เป็นหัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  เป็นหน่วยงานที่เก็บรวบรวมข้อมูลกลางเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ให้อาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย  ได้ทราบข้อมูลการดำเนินงานในด้านต่างๆ รวมถึงนักศึกษาที่ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้เผยแพร่สู่ผู้ที่สนใจรับ  ทั้งนี้งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรยังปฏิบัติงานในด้านการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่  เพื่อให้ได้มาซึ่งนักศึกษาใหม่ตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย  ที่จะมีจำนวนนักศึกษาใหม่ในแต่ละปีอีกด้วย

ปรัชญา
            คุณภาพข่าวสาร ประชาสัมพันธ์องค์กร สะท้อนอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
            เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่สู่สังคมอย่างมีคุณภาพ  ด้วยบุคลากรมืออาชีพด้านการประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
พันธกิจ

  1. เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่สูระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
  2. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร
  3. เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร  ความเคลื่อนไหวขององค์กร  ผ่านสื่อภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  4. สนับสนุนการบริหารจัดการต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
  5. สร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรอย่างต่อเนื่อง
  6. พัฒนาคุณภาพผลงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  ให้สอดคล้องตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย