คณะ/วิทยาลัย
โทรศัพท์
  สำนัก/สถาบัน
โทรศัพท์
คณะครุศาสตร์
3002
สถาบันวิจัยและพัฒนา 1202
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3102
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 1601
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3202
สำนักงานมาตรฐานและงานประกันคุณภาพ 1701
- ศูนย์ภาษา 5141,5142
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1401,1404
คณะวิทยาการจัดการ 3302
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2003
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3115
สำนักงานอธิการบดี  
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย -
- งานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซียนศึกษา 1009
บัณฑิตวิทยาลัย
3506
- กองนโยบายและแผน 1301
      - กองพัฒนานักศึกษา 1501, 1502
  ศูนย์ให้การศึกษา   - งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน 1108, 1234
ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง   - งานบริหารพัสดุ 1110
      - งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 1111, 1105
  หน่วยงานอื่นๆ   - สำนักงานหอพัก 1504
สภามหาวิทยาลัย 1106, 4010      
  โครงการครูพันธ์ูบึง -      
  ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านนจอมบึง 062-3202600