ข่าวประชาสัมพันธ์
- โดย -
คณะครุศาสตร์
05/10/2556
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
504 ครั้ง
เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานเสวนาการถอดบทเรียนและปิดหลักสูตร webmaster

  เนื่องด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ได้ดาเนินการวิจัยถอดบทเรียนหัวข้อ “กระบวนการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา หลักสูตร ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๕๕ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง” วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสรุปและเป็นแนวทางในการจัดหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี รวมทั้งศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา รุ่น๑ – รุ่น๙ มาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนแนวความคิดเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ในโอกาสนี้จะมีการปิดหลักสูตรวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา หลักสูตร ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๕๕ อย่างเป็นทางการ รวมทั้งการร่วมแสดงมุทิตา ผศ.ดร.วิวรรธน์ จันเทพย์ โดยศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา รุ่น๑ – รุ่น๙


  เอกสารที่เกี่ยวข้อง คลิก   

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 โครงการสัมมนา "ครูที่ปรึกษากับปัญหาในวัยเรียน" 28/03/2559
0005 มอบทุนสนับสนุนการแข่งขันชกมวยศึกMCไฟท์ 13/11/2558
0004 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 21/10/2558
0003 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวันที่ 2 21/10/2558
0002 โครงการตลาดอมยิ้ม ย้อนยุคจอมบึง 16/10/2558
0001 พบนักศึกษาทุนอัญมณีและทุนได้เปล่า 15/10/2558