ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
08/04/2559
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
340 ครั้ง
เรื่อง พิธีลงนามความร่วมมือกับ รพ.วิชัยเวช webmaster

  ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกรรมการบริษัทศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล โดยได้ทำข้อตกลงความร่วมมือเพื่อ... 1. ร่วมกันพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะปฏิบัติงาน 2. การศึกษาวิจัยและบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ 3. ร่วมกันส่งเสริมสุขภาพให้แก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา โดยให้ความรู้ จัดกิจกรรมและตรวจสุขภาพประจำปี 4. ร่วมกันใช้ทรัพยากรสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งฝึกงานให้กับอาจารย์และนักศึกษา 5. ร่วมกันสร้างสมรรถภาพร่างกายและจิตใจให้กับนักศึกษา โดยให้โรงพยาบาลตรวจร่างกาย ทดสอบสมรรถภาพ รักษาการบาดเจ็บ ฟื้นฟูบำบัด และให้คำแนะนำ 6. ร่วมกันให้อาจารย์บุคลากรนักศึกษาทำประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ เพื่อให้การดูแลสุขภาพให้ครอบคลุม 7. ร่วมมือด้านอื่นๆ เป็นการเฉพาะที่มหาวิทยาลัยฯและโรงพยาบาลฯได้ตกลงกัน 8. ร่วมกันแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดทำโครงการ กำหนดรายละเอียดและประสานงานให้เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือนี้ โดยข้อตกลงลงความร่วมมือนี้จัดทำในวันที่ 7 เมษายน 2559 ณ ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย มีระยะเวลาตามข้อตกลงนี้ 3 ปี ในพิธีลงนามนี้ได้มีผู้สื่อข่าวจากหลายภาคส่วนมาร่วมทำข่าว...


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560