ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
30/03/2559
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
182 ครั้ง
เรื่อง อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น รองอธิการบดี เดินหน้า Green Office webmaster

  อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น และ ดร.พณกฤษ บุญพบ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความรับการตรวจประเมิลการจัดตั้งโครงการ Green Office ของมหาวิทยาลัย และชี้แจงการจัดทำการดำเนินการให้สำนักงานทุกสำนักงานทราบถึงวิธีปฏิบัติ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมจันทร์กะพ้อ โดยโครงการ Green Office มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรในสำนักงานมีความรู้ความเข้าใจและวินัยในการปฏิบัติงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้สถานที่และห้องทำงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ทั้งการจัดสำนักงาน ตลอดจนสภาแวดล้อมภายนอกที่ถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ 5 ส. รวมถึงเพื่อให้ผู้ใช้บริการและผู้ติดต่อราชการ มีความพึงพอใจในความเป็นสำนักงาน 5 ส. อีกทั้งเพื่อให้อาจารย์และบุคลากรในสำนักงาน มีทัศนคติที่ดีต่อการปรับเปลี่ยนค่านิยม วิธีคิดและวิธีทำงานใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตนเองมากยิ่งขึ้น โดยหน่วยงานต่างๆ สามารถนำกิจกรรม 5 ส. มาใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมิน Green Office


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560