ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
28/05/2559
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
153 ครั้ง
เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร... webmaster

  วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดชอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร / คณะ / มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร มาเป็นวิทยากรการบรรยาย โครงการนี้จัดโดยสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อให้สามารถเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานส่งต้นสังกัด เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560