ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
28/05/2559
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
151 ครั้ง
เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล webmaster

  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 อาจารย์ดร.วินัย ชุ่มชื่น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคาร อำนวยการ โดยงานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดีจัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมของแต่ละหน่วยงานได้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคเพื่อจัดทำเป็นSWOT ANALYSIS และจัดทำแผนพัฒนาบุคลกรในภาพรวมของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการอบรมครั้งนี้ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2559


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560