ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
29/06/2559
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
188 ครั้ง
เรื่อง มร.มจ.จับมือเครือข่ายราชภัฏภาคตะวันตก ยกเครื่องงานวิจัยตอบโจทย์สังคมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น webmaster

  มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือเครือข่ายราชภัฏภาคตะวันตก ยกเครื่องงานวิจัยตอบโจทย์สังคมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น “การวิจัยด้านการพัฒนาครู วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ อุตสาหกรรมบริการ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การโรงแรมและที่พัก อุตสาหกรรมการเกษตร เกษตรอินทรีย์ อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ” คือ ยุทธศาสตร์และจุดเน้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ในการขับเคลื่อนและการจัดการศึกษาเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นประเด็นที่ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประธานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตกในการเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเอกสารแนวคิดเบื้องต้น (Concept Paper) และเป็นวิทยาการบรรยายหัวข้อ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ( re-profiling) กลุ่มภูมิภาคตะวันตกและแนวทางการทำวิจัยตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้หยิบยกมานำเสนอให้กับ คณะอาจารย์และนักวิจัยที่เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2559 ณ ธีรมา คอทเทจ รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ผศ.ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดเผยว่าโครงการดังกล่าว เกิดจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้รับทุนสนับสนุนให้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น ตามบันทึกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)ในการพัฒนาระบบการวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนักวิจัยที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนสังคม และได้รับงบประมาณจากเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานภูมิภาคตะวันตก ซึ่งมีศาสตาราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ยงยุทธ วัชรดุลเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อการวิจัยเชิงสหวิทยาการ คุณยุวดี นิรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการกองวิจัยการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย( ททท.) บรรยายหัวข้อ ทิศทางการวิจัยการตลาดท่องเที่ยว และรองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดีเป็นวิทยาการเรื่องการจัดทำเอกสารแนวคิดเบื้อต้นและรับฟังข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้เน้นกระบวนการพัฒนาโจทย์วิจัยในพื้นที่ โดยนำร่องจัดเวทีประชาคมชาวบ้านกรณีศึกษาคลองตาคต อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรีและชุมชนอื่นๆเพื่อให้ได้มา ซึ่งข้อมูลและโจทย์ประเด็นพื้นที่ตามความต้องการของพื้นที่ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นที่พึ่ง ของสังคม ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560