ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
16/07/2559
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
126 ครั้ง
เรื่อง โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ webmaster

  ผศ.ดร.สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา คณะบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ 16-19 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระหว่างวันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ มุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนสมรรถนะและจิตสำนึกในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยใช้การพัฒนาที่หลากหลายจากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น โดยการจัดการอบรมครั้งนี้คณะครุศาสตร์ได้ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีผู้เข้ารับการอบรมจากโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามาเข้าร่วมการอบรมประมาณ 200 ท่าน โดยการอบรมหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมจะได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และมีความก้าวหน้าแก่ข้าราชการเป็นอย่างยิ่ง


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560