ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
25/07/2559
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
153 ครั้ง
เรื่อง มรภ.หมู่บ้านจอมบึง พัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 10 webmaster

  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 10 (กลุ่มผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ) ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) เพื่อพัฒนาสมรรถนะและจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะเจตคติที่ดี คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยมีคณะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นวิทยากรการอบรม ระหว่างวันที่ 23-24,30-31 กรกฎาคม 2559


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560