ข่าวการศึกษา/ทุน/วิจัย
- โดย -
คณะครุศาสตร์
12/02/2557
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
580 ครั้ง
เรื่อง รับสมัครผู้สนใจศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู webmaster

  บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีครู
ตั้งแต่ บัดนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557
สมัครได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สอบถาม โทร 032-261-790-7 ต่อ 3501 และ 3503

รายละเอียดการรับสมัคร
1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
1) มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในเอกสารหลักสูตรที่เสนอขอรับรองจากคุรุสภา
2) มีรายชื่ออยู่ในการสำรวจของต้นสังกัด
3) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน (กรณี ไม่มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) โดยพิจารณาจาก
- สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน จนถึงวันที่รับสมัคร หรือสำเนา
สมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก - หนังสือจากคุรุสภาที่อนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครูโดยออกให้ก่อนวันที่ 19 กันยายน 2556 และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน 4) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน (กรณี มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) โดยพิจารณาจาก
- สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน หรือบุคลากรทางการศึกษา
จนถึงวันที่รับสมัครหรือสำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก - สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

2. หลักฐานการสมัคร
2.1สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ใบ
2.2 สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 3 ใบ
2.3สำเนาปริญญาบัตรในระดับปริญญาตรีหรือโท จำนวน 2 ใบ
2.4 สำเนาใบรับรองคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีหรือโท จำนวน 1 ใบ
และใบรับรองคุณวุฒิ จำนวน 2 ใบ 2.5 สำเนาการเปลี่ยนชื่อ – สกุล จำนวน 3 ใบ
2.6 สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน จนถึงวันที่รับสมัครหรือสำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็น
ปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก 2.7 สำเนาหนังสือจากคุรุสภาที่อนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
โดยออกให้ก่อนวันที่ 19 กันยายน 2556 และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน

เอกสารการสมัคร


  เอกสารที่เกี่ยวข้อง คลิก   

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0003 แบบฟอร์ม มคอ.และคู่มือการเขียน 08/04/2557
0002 อบมรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์ เพื่อเป็นฐานการจัดองค์ความรู้ให้ครูผู้สอนด้ 12/02/2557
0001 คุรุสภาสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2557 07/02/2557