ข่าวประชาสัมพันธ์
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
21/10/2558
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
415 ครั้ง
เรื่อง ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวันที่ 2 webmaster

  ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวันที่ 2 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 21 ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่ 2 คณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้สัมภาษณ์ข้อมูลกับตัวแทนอาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ บุคลากรเจ้าหน้าที่ของแต่ละคณะ รวมถึงศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งในเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตามที่ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ ในเรื่องอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ตลอดจนแผนกลยุทธ์ กระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อให้กับคณะผู้บริหารนำไปสู่พัฒนามหาวิทยาลัยและขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 โครงการสัมมนา "ครูที่ปรึกษากับปัญหาในวัยเรียน" 28/03/2559
0005 มอบทุนสนับสนุนการแข่งขันชกมวยศึกMCไฟท์ 13/11/2558
0004 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 21/10/2558
0003 โครงการตลาดอมยิ้ม ย้อนยุคจอมบึง 16/10/2558
0002 พบนักศึกษาทุนอัญมณีและทุนได้เปล่า 15/10/2558
0001 จอมบึงจับมือเครือข่ายขับเคลื่อนเมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี จอมบึงเมืองจักรยาน 08/10/2558