ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช  
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
     
   
  อ.ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า  
  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
     
   
  นายพูนชัย คทาวัชรกุล  
  ผอ.สำนักงานอธิการบดี  
     
   
  นางรพีพรรณ คทาวัชรกุล  
  ผอ.กองกลาง  
     
   
  นายวัฒนา อ่วมเนตร  
  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  
     
     
นางสาวปราณปรียา สิมมา นางสาวธนารีย์ สะสุนทร นายมานิตย์ พิพัฒน์พุฒิกุล
นักประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์