ประวัติความเป็นมา

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เดิมเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานภายในสำนักงานอธิการบดี สถานที่ปฏิบัติงานเดิมอยู่ที่หน้าอาคาร 6 ( อาคารอำนวยการเก่า) ภายหลังได้ย้ายสำนักงานอธิการบดีทั้งหมดมาที่อาคารอำนวยการใหม่ และมีการปรับโครงสร้างการปฏิบัติงานและหน้าที่ของฝ่ายใหม่ โดยมุ่งเน้นให้มีการสื่อสารองค์กรมากขึ้น และการบริการข่าวสารที่รวดเร็วมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองนโยบายและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกๆ ปีการศึกษา ต่อมาจึงได้เปลี่ยนมาเป็น “งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร” สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภายใต้การนำของ ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พร้อมด้วย ผศ.อรรถพล อุสานพันธ์ รองอธิการบดีและนายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี โดยมีนายวัฒนา อ่วมเนตร นักประชาสัมพันธ์ เป็นหัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

Scroll to top