โครงสร้างหน่วยงาน

 • ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  • อ.ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า
   ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
   • นายพูนชัย คทาวัชรกุล
    ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
    • นางสุนันท์ อุ่นตา
     ผู้อำนวยการกองกลาง
     • นายวัฒนา อ่วมเนตร
      หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
      • นางสาวธนารีย์ สะสุนทร
       นักประชาสัมพันธ์
      • นางสาวปราณปรียา สิมมา
       นักประชาสัมพันธ์
Scroll to top