ภารกิจของหน่วยงาน

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นหน่วยงานที่เก็บรวบรวมข้อมูลกลางเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ให้อาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ได้ทราบข้อมูลการดำเนินงานในด้านต่างๆ รวมถึงนักศึกษาที่ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้เผยแพร่สู่ผู้ที่สนใจรับ ทั้งนี้งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรยังปฏิบัติงานในด้านการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อให้ได้มาซึ่งนักศึกษาใหม่ตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย ที่จะมีจำนวนนักศึกษาใหม่ในแต่ละปีอีกด้วย

ปรัชญา

คุณภาพข่าวสาร ประชาสัมพันธ์องค์กร สะท้อนอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่สู่สังคมอย่างมีคุณภาพ ด้วยบุคลากรมืออาชีพด้านการประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

พันธกิจ

  1. เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่สูระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
  2. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร
  3. เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวขององค์กร ผ่านสื่อภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  4. สนับสนุนการบริหารจัดการต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
  5. สร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรอย่างต่อเนื่อง
  6. พัฒนาคุณภาพผลงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ให้สอดคล้องตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
Scroll to top