มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและมหาวิทยาลัยครูกว่างซี (Guangxi Normal University) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประชุมความร่วมมือโครงการความร่วมมือการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อยกระดับพัฒนาการศึกษาร่วมกัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับมหาวิทยาลัยครูกว่างซี ประชุมความร่วมมือโครงการความร่วมมือการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อยกระดับพัฒนาการศึกษาร่วมกัน

วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการลงนามความร่วมมือทางวิชาการโครงการความร่วมมือการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและมหาวิทยาลัยครูกว่างซี (Guangxi Normal University) สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมกล่าวต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยครูกว่างซีที่เดินทางมาร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมีนายเจียงเฟย เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ศาสตราจารย์หานหมิง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาและการสอนนักศึกษาต่างชาติ รองศาสตราจารย์หลู่จวินเหว่ย หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ อาจารย์หวงไห่หลิน วิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ประจำคณะการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติจากมหาวิทยาลัยครูกว่างซี ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนประเด็นการลงนามความร่วมมือ ซึ่งมีผศ.ดร.เชิดชัย ธุระแพง รองอธิการบดีฝ่ายบริการพื้นฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อาจารย์ดร.ธนภูมิ ชาติดี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนร่วมให้การต้อนรับและประชุมแลกเปลี่ยนในประเด็นความร่วมมือในครั้งนี้ โดยมีประเด็นเรื่องของการการต่ออายุบันทึกข้อตกลงโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 3+1 เรื่องที่พักอาศัยของนักศึกษา รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับหอพัก การวางแผนหลักสูตร รายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดหลักสูตร การเทียบโอนหน่วยกิตรวมไปถึงการฝึกสอน และรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยฝึกปฏิบัติการของระดับปริญญาโท การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาและประเด็นความร่วมมืออื่นๆ

สำหรับการประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการและการลงนามความร่วมมือทางวิชาการตามโครงการความร่วมมือในการการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและมหาวิทยาลัยครูกว่างซีได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์โควิด 19 ทำให้การแลกเปลี่ยนนักศึกษาต้องหยุดไปชั่วคราว และเมื่อสถานการณ์คลี่คลายจึงได้มีการประชุมหารือร่วมกันในการขยายโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้ง 2 มหาวิทยาลัยเป็นเวลา 5 ปี ซึ่งในการจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยครูกว่าวซีมาเรียนด้านภาษาไทยและด้านวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงก็จะไปเรียนที่มหาวิทยาลัยครูกว่างซีเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยครูกว่างซีจะเดินทางมาเรียน ด้านภาษาไทยและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในปีการศึกษา 2566 ช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ และในส่วนนักศึกษาของสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะได้รับทุนการศึกษาไปเรียนที่มหาวิทยาลัยครูกว่างซี 1 ปี slot88

Scroll to top