คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (คสม.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานมหาวิทยาลัยเกษตรแฟร์จอมบึงประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลน

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับเทศบาลเมืองราชบุรีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอนมวยไทยในสถานศึกษา ดึงเยาวชนร่วมสืบสานศิลปะมวยไทย สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและมหาวิทยาลัยครูกว่างซี (Guangxi Normal University) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประชุมความร่วมมือโครงการความร่วมมือการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อยกระดับพัฒนาการศึกษาร่วมกัน

Scroll to top