มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับเทศบาลเมืองราชบุรีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอนมวยไทยในสถานศึกษา ดึงเยาวชนร่วมสืบสานศิลปะมวยไทย สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับเทศบาลเมืองราชบุรี ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 6 อาคาร 15 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเมือง โดยนายศักดิ์ชัย พิศาลผล นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและกล่าวถึงนโยบายด้านการศึกษาและการลงนามทำความร่วมมือในครั้งนี้ พร้อมด้วย ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อาจารย์ประจำสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา และนายเรืองชัย เนตรปฐมพร รองนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ส่วนราชการ คณะครู สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรีร่วมเป็นสักขีพยาน จากนั้นผศ.ดร.สำราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยนำเสนอข้อมูลของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย และดร.อภิรดี กลกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) นำเสนอข้อมูลความเป็นมาของหน่วยงาน นายศักดิ์ชัย พิศาลผล นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีกล่าวถึงนโยบายด้านการศึกษาและการลงนามทำความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งก่อนพิธีได้มีการแสดงของนักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและการแพทย์แผยไทยและพลศึกษา ในชุดการแสดง เมขลา รามสูร

สำหรับข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่ทำขึ้นระหว่างมหาวิทยาสัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับเทศบาลเมืองราชบุรี เพื่อร่วมมือกันในการส่งเสริมสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรมวยไทยในสถานศึกษา ระหว่างวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี โดยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมมือกันภายใต้กรอบความร่วมมือ เพื่อร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนมวยไทยในสถานศึกษา เพื่อร่วมมือกันส่งเสริม สนับสนุนเครื่องมือการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ด้านการวิจัย ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการพัฒนานักเรียนและนักศึกษา ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อร่วมมือกันในการส่งเสริมพัฒนหลักสูตร การเรียนการสอน จัดกิจกรรมและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมวยไทยในสถานศึกษา ร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริม อนุรักษ์ ร่วมพัฒนามวยไทยเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ หลักการการดำเนินการความร่วมมือทางวิซาการในแต่ละโครงการ ต้องได้รับความเห็นซอบจากคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและเทศบาลเมืองราชบุรี และการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ มีกำหนดระยะเวลา 4 ปี slot88

Scroll to top